Điều khoản sử dụng

 

Điều khoản sử dụng này là điều khoản quy định các điều kiện liên quan đến việc sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp dưới tên chonhangchuan, giữa Blog review miễn phí SojcTV (Phía dưới gọi là “Blog SojcTV” ) và tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ. (Phía dưới gọi là “người sử dụng”).

Điều 1 (Đồng ý với điều khoản sử dụng)

 1. Người sử dụng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này trong khi sử dụng dịch vụ. Nếu sự đồng ý của người sử dụng không có hiệu dụng và có thể hủy bỏ, thì người sử dụng không được phép sử dụng dịch vụ này.
 2. Trong trường hợp người sử dụng là trẻ vị thành niên, hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi đã có sự đồng ý của người đại diện pháp lý như người thân trong gia đình.
 3. Người sử dụng, bằng cách sử dụng dịch vụ này trong thực tế, được coi là đã đồng ý với điều khoản sử dụng này một cách có hiệu lực và không thể rút lại sự đồng ý đối với điều khoản này. Từ thời điểm đồng ý như trên, điều khoản sử dụng này sẽ được áp dụng với người sử dụng.

Điều 2 (Bảo mật thông tin)

 1. Người sử dụng, trong trường hợp cung cấp cho Blog SojcTVthông tin liên quan đến bản thân người sử dụng cho chúng tôi trong khi sử dụng dịch vụ này, phải cung cấp thông tin chân thật, chính xác, và hoản chỉnh.
 2. Người sử dụng phải quản lý một cách nghiệm ngặt bằng trách nhiệm của bản thân để mật mã khi đã đăng ký với Blog SojcTVtrong khi sử dụng dịch vụ không bị sử dụng một cách bất chính. Blog SojcTV coi tất cả hành vi được diễn ra khi sử dụng mật khẩu đã đăng ký của người sử dụng là hành vi của bản thân người sử dụng
 3. Về việc bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, ngoài điều khoản này, chúng tôi tuân theo bảo hộ riêng tư của dịch vụ này cũng như chính sách bảo mật của Blog SojcTV.

Điều 3 (Những điều nghiêm cấm)

Người sử dụng, trong khi sử dụng dịch vụ này, không được phép làm những hành vi ghi dưới đây và bảo đảm sẽ không làm những hành vi như ở dưới đây.

 1. Những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm phán quyết, quyết định hoặc mệnh lệnh của tòa án, hoặc những hành vi vi phạm đến biện pháp hành chính có hiệu lực ràng buộc trong khuôn khổ pháp lý.
 2. Những hành vi có thể gây tổn hại đến thuần phong mỹ tục hoặc trật tự công cộng (bao gồm những hành vi viết bài, đăng bài, công khai thông tin, gửi thông tin tạo cảm giác khó chịu cho người khác bao gồm những nội dung có những biểu hiện bạo lực quá độ, biểu hiện liên quan đến tình dục một cách lộ liễu, và những nội dung chống đối xã hội khác,…)
 3. Những hành vi xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba hoặc quyền lợi của Blog SojcTV(bao gồm những quyền lợi rộng rãi như quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền thương hiệu và quyền sáng chế, quyền chân dung, quyền dạnh dự, quyền riêng tư cũng như những quyền lợi trên hợp đồng và trên các điều luật khác)
 4. Những hành vi loan truyền thông tin giả dối có mục đích, hoặc giả danh bên thứ 3 hay giả danh là Blog SojcTV.
 5. Những hành vi sử dụng dịch vụ của chúng tôi vì mục đích kinh doanh chuộc lợi mà không được sự đồng ý của chúng tôi.
 6. Những hành vi được thừa nhận là có mục đích chủ yếu là để gặp gỡ với người khác giới và để quan hệ tình dục.
 7. Những hành vi sử dụng mục đích dịch vụ của chúng tôi khác với mục đích sử định được dự định vốn có của dịch vụ.
 8. Những hành vi hợp tác tạo lợi ích đối với những thế lực phản động trong xã hội.
 9. Những hành vi lôi kéo vào các hoạt động tôn giáo hoặc các đoàn thể tôn giáo.
 10. Những hành vi viết hoặc gửi những chương trình máy tính có hại.
 11. Những hành vi cung cấp hoặc công khai thu thập thông tin lịch sử sử dụng dịch vụ, thông tin đăng ký, thông tin cá nhân của bên thứ 3 mà không được cho phép.
 12. Những hành vi gây tổn hại hoặc quấy rối đến việc sử dụng dịch vụ này của những người sử dụng khác hoặc việc quản lý dịch vụ này của Blog SojcTV.
 13. Những hành vi hỗ trợ hoặc ủng hộ những hành vi có ghi trong những điều khoản ở trên.
 14. Những hành vi mà chúng tôi phán đoán là không thích hợp.

Điều 4 (Sử dụng nội dung)

 1. Trong điều khoản này, “Nội dung” là văn, âm nhạc, hình ảnh, video, program, code hoặc những thông tin khác. “Nội dung này” là nội dung có thể truy cập thông qua dịch vụ này. “Nội dung đăng bài” là nội dung có thể lưu trữ trên server mà người sử dụng đã đăng tải, gửi tin, upload và lưu trữ trên server mà Blog SojcTVđang quản lý. “Nội dung công khai” là nội dung đăng bài mà những người sử dụng bình thường có thể xem hoặc truy cập được.
 2. Người sử dụng chuyển nhượng cho Blog SojcTVbản quyền(bao gồm cả quyền lợi được ghi trong Điều 28 và Điều 27 của Luật Bản Quyền) liên quan đến nội dung đăng bài bao gồm cả nội dung đăng bài công khai. Blog SojcTV có thể sử dụng tự do và thay đổi không trong thời hạn quy định. Tuy nhiên, người sử dụng đồng ý không sử dụng quyền nhân cách tác giả liên quan đến nội dung tương ứng đối với bên thứ 3 do Blog SojcTV chỉ định hoặc đối với Blog SojcTV.
 3. Người sử dụng, không được phép sử dụng vượt qua trạng thái sử dụng mà chúng tôi dự định làm. Tuy nhiên, người sử dụng đồng ý không sử dụng quyền bản quyền đối với người dự định làm(bao gồm những hành vi như copy, gửi tin, chuyển nhượng, thay đổi). Tuy nhiên, trường hợp được nhận sự đồng thuận từ trước từ Blog SojcTVkhông được giới hạn ở đây.
 4. Blog SojcTV, trong trường hợp cần xác nhận trạng thái tuân thủ điều khoản sử dụng này hoặc các pháp lệnh khác có thể kiểm tra nội dung đăng bài. Tuy nhiên, Blog SojcTVkhông có trách nhiệm kiểm tra những nội dung này.
 5. Blog SojcTV, trong trường hợp chúng tôi xác nhận là người sử dụng có nguy cơ vi phạm hoặc đã vi phạm điều khoản này hoặc các điều luật khác liên quan đến nội dung đăng bài, trong trường hợp cần thiết ở trong công việc, chúng tôi không cần thông báo với người sử dụng mà bằng những phương pháp xóa bỏ nội dung đăng khỏi server do chúng tôi quản lý, chúng tôi có thể hạn chế việc sử dụng nội dung đăng hoặc dịch vụ này. Vì thế, chúng tôi mong người sử dụng nên lưu trữ lại thông tin đăng bài thường xuyên.

Điều 5 (Bồi thường với Blog SojcTV)

Người sử dụng, do nguyên nhân sử dụng dịch vụ này vi phạm với điều khoản này hoặc pháp lệnh (bao gồm cả trường hợp Blog SojcTV nhận được những phản hồi tiêu cực của bên thứ 3 do việc sử dụng), khiến chông ty chúng tôi phải chịu chi phí (bao gồm chi phí thuê luật sư), tốn thất hoặc tổn hại một cách gián tiếp, thì người sử dụng phải tiến hành bồi thường ngay lập tức đối với yêu cầu của Blog SojcTV

Điều 6 (Việc cung cấp, không bảo đảm, thay đổi, ngừng dịch vụ)

 1. Người sử dụng, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, phải chuẩn bị những máy tính cá nhân cần thiết, điện thoại di động, máy thông tin, hệ thống vận hành, phương tiện giao tiếp và năng lực điện bằng trách nhiệm và chi phí của người dùng.
 2. Blog SojcTVcó thể giới hạn người sử dụng có thể dùng dịch vụ cho chúng tôi cung cấp là những khách hàng đã đạt đủ điều kiện mà Blog SojcTV phán đoán là cần thiết như có sở hữu giấy tờ xác nhận bản thân, tuổi tác, có đăng ký làm hội viên hay không.
 3. Tài khoản của dịch vụ chúng tôi hoàn toàn thuộc về khách hàng. Tất cả quyền sử dụng của khách hàng trong dịch vụ này, không được chuyển nhượng, cho mượn hoặc cho thừa kế.
 4. Blog SojcTVcó thể đăng quảng cáo cho bên thức 3 hoặc cho Blog SojcTV trên dịch vụ này.
 5. Blog SojcTV, trong trường hợp chúng tôi phán đoán cần thiết, có thể thay đổi một phần hoặc toàn bộ nội dung của dịch vụ, hơn nữa, chúng tôi có thể dừng dịch vụ này lại mà không cần thông báo cho người sử dụng.
 6. Blog SojcTVkhông đảm bảo là sẽ không có thiếu sót về mặt pháp luật hoặc trên pháp luật (tính an toàn, tính tin tưởng, tính chính xác, tính hoàn thiện, tính hữu hiệu, sự thích hợp đối với mục đích nhất định, thiếu an toàn) có trong dịch vụ này (bao gồm cả nội dung này). Blog SojcTV không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ đã loại bỏ tất cả các sự thiếu sót. Tuy nhiên, hợp đồng giữa người sử dụng và Blog SojcTV liên quan đến dịch vụ này được cung cấp có phí, trong trường hợp trở thành hợp đồng người tiêu dùng được quy định trong luật người tiêu dùng, không phải là sẽ miễn giảm hoàn toàn trách nhiệm của Blog SojcTV bồi thường thiệt hại đã sinh ra đối với người sử dụng do sự thiếu khuyết của dịch vụ này.
 7. Blog SojcTV, trong trường hợp người sử dụng thừa nhận việc sử dụng dịch vụ này trong khi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, thì chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp và cần thiết. Tuy nhiên, Blog SojcTVđối với người sử dụng và người bên thứ 3 không bảo đảm được người sử dụng và những người khác không vi phạm. Hơn nữa, Blog SojcTV không có nghĩa vụ cải thiện hoặc dừng việc vi phạm đối với người sử dụng và bên thứ 3.

Điều 7 (Miễn giảm trách nhiệm của Blog SojcTV)

 1. Blog SojcTVkhông chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra với người sử dụng do sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp đồng liên quan đến dịch vụ này giữa Blog SojcTV và người sử dụng (bao gồm cả điều khoản sử dụng này) là hợp đồng người tiêu dùng được quy định theo Luật Hợp Đồng Người Tiêu Dùng, quy định miễn giảm này sẽ không có hiệu lực.
 2. Dù trong trường hợp có quy định ở điều khoản trên, Blog SojcTVkhông chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tổn hại (bao gồm cả trường hợp có thể dự báo trước hoặc đã dự báo trước về việc phát sinh tổn hại của Blog SojcTV hoặc của người sử dụng) sinh ra từ những điều kiện đặc biệt trong những tổn hại của người sử dụng do hành vi bất hợp pháp hoặc hành vi không thực thi nhiệm vụ. Hơn nữa, việc bồi thường đối với những tổn hại gây ra cho người sử dụng do hành vi bất hợp pháp hoặc không chấp hành nghĩa vụ lấy số tiền dưới đây là số tiền có mức cao nhất,

(1) Về những tổn hại sinh ra đối với người sử dụng do sử dụng dịch vụ này, là số tiền chi phí đường truyền thông tin đã được tiêu thụ trong tháng phát sinh ra tổn hại khi người sử dụng tương ứng sử dụng dịch vụ tương ứng.

Điều 8 (Về việc rời khỏi nhóm và dừng sử dụng)

 1. Đối với những người dùng đã đăng ký làm thành viên của dịch vụ này, quý vị có thể rời khỏi dịch vụ qua một số quy trình cụ thể. Trong trường hợp này, thông tin liên quan đến người sử dụng mà Blog SojcTVđang sở hữu, sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật hoặc những nội quy pháp luật liên quan đến Luật Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân.
 2. Blog SojcTV, khi người sử dụng thừa nhận vi phạm điều khoản sử dụng này hoặc có khả năng vi phạm, có thể dừng hoặc phá hủy tài khoản của người sử dụng này mà không cần thông báo với người sử dụng này.

Điều 9 (Phương pháp thông báo và liên lạc)

 1. Việc liên hệ và thông báo đến người sử dụng từ Blog SojcTVliên quan đến dịch vụ này sẽ được tiến hành bằng phương pháp mà Blog SojcTV phán đoán là thích hợp.
 2. Việc liên hệ và thông báo từ người sử dụng đến Blog SojcTV, quý vị có thể sử dụng phương pháo gửi tin thông qua màn hình thông báo ở trên website mà Blog SojcTVquản lý bằng phương pháp do Blog SojcTV chỉ đinh.

Điều 10 (Quan hệ với điều khoản sử dụng cá biệt)

 1. Trong trường hợp có đăng tải hoặc phân phối bằng tên là “Điều khoản sử dụng”, “Bản hướng dẫn”, “Chính sách”, người sử dụng phải sử dụng dịch vụ và tuân theo những điều khoản cá biệt.
 2. Trong trường hợp nội dung điều khoản sử dụng cá biệt và điều khoản này có điểm khác biệt, chỉ áp dụng ưu tiên tuân thủ theo nội dung các điều khoản cá biệt trong giới hạn những điểm khác biệt.

Điều 11 (Thay đổi điều khoản này)

Blog SojcTV, trong trường hợp chúng tôi phán đoán là cần thiết, bất kể lúc nào chúng tôi cũng có thể thay đổi Điều Khoản Sử dụng Cá Biệt hoặc Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo đối với người sử dụng. Sau khi thay đổi, điều khoản này và điều khoản sử dụng cá biệt sẽ có hiệu lực từ thời điểm thay đổi được đăng vào địa điểm tương ứng trên trang web mà chúng tôi đang vận hành, người sử dụng bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau khi điều khoản sử dụng cá biệt và điều khoản được thay đổi được coi là đã có sự đồng ý một cách có hiệu lực và không thể hủy bỏ đối với những quy định sử dụng cá biệt có chỗ tương thích cũng như điều khoản này sau khi thay đổi.

 

Back To Top