មនុស្សចាស់៥យ៉ាង (ទេសនាអប់រំចិត្ត) ជួន កក្កដា | Choun kakada 2021សម្រាប់ ធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយ ព្រះធម៌ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ជា ម្ចាស់ ព្រះ ធម្ម វិជ្ជា (Choun kakada 015555955) Kênh Nhat Vutha 168 សូម អរគុណ! .

Đọc ngay  Full Livestream 18/10/2021.
Back To Top